(FLEXIMAP – Általános Szerződési Feltételek – PDF letöltése)

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A „FLEXIMAP” informatikai rendszer felhasználására

A FlexiSys Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Csörsz u. 1. VI. em. 2.; Cg.: 01-09-736543; adószám: 13464154-2-43) mint a FLEXIMAP elnevezésű informatikai rendszer kizárólagos szerzői jogi jogosultja és kizárólagos magyarországi forgalmazója az alábbiak szerint határozza meg a FLEXIMAP informatikai rendszer végfelhasználók által történő felhasználásának általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF):

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. Szoftver: FLEXIMAP elnevezésű webes felületen és önálló Android alkalmazással rendelkező felhő alkalmazás, amely térinformatikai adatok tárolására és kezelésére szolgál. A FLEXIMAP szoftver komplett adatbázist nem tartalmaz, az adatbázis szerkezetet a Végfelhasználók alakítják ki saját igényeiknek megfelelően a FLEXIMAP szoftver segítségével, és az így létrehozott adatbázist a Végfelhasználók töltik fel adatokkal. A FLEXIMAP szoftver csak az Adatbázis kialakításához szükséges szoftveres környezetet biztosítja. A FLEXIMAP szoftver használatával internetes felületen és Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokon, táblagépeken vagy egyéb mobil eszközökön a felhasználók által a szoftver által kezelt Adatbázisba bevitt adatok megjeleníthetők és módosíthatók online térképeken. Ahol a jelen ÁSZF Szoftvert említ, ott Szoftveren érteni kell az Alap Szoftvert és az Egyedi Szoftvert is.

2. Forgalmazó: A FlexiSys Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Csörsz u. 1. VI. em. 2.; Cg.: 01-09-736543; adószám: 13464154-2-43; honlap: www.fleximap.hu).

3. On-line Értékesítés: a Szoftver on-line elérés formájában, vagyis számítástechnikai szerveren elhelyezett, internet útján való hozzáférést biztosító módon történő forgalmazása.

4. Központi telepítés: a Szoftvert a Felhasználó a Forgalmazó által üzemeltetett központi szerverről éri el, a Szoftver nem kerül a Felhasználó lokális eszközén telepítésre, kivéve az Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonon, táblagépen vagy egyéb mobil eszközön.

5. Helyszíni telepítés: a Szoftvert a Forgalmazó a Felhasználó lokális eszközére telepíti, a Felhasználó nem a központi szerverről éri el a Szoftvert.

6. Alap Szoftver: a Szoftver Forgalmazó által fejlesztett alap verziója, amelyet a Forgalmazó saját döntése és belátása szerint jogosult bármikor megváltoztatni.

7. Egyedi Szoftver: a Végfelhasználó igényeinek figyelembe vételével a Forgalmazó által egyedileg a Végfelhasználónak fejlesztett Szoftver verzió, amely a Végfelhasználó igényeinek megfelelően az Alap Szoftvertől a Végfelhasználó által kért egyedi igényekben tér el és amely a Végfelhasználó igényeinek megfelelően testre szabásra került.

8. Végfelhasználó: a Forgalmazóval a Szoftver felhasználására szerződést kötő személy.

9. Egyedi Végfelhasználói Szerződés: a Forgalmazó és a Végfelhasználó között a Szoftver Végfelhasználó által történő felhasználására és használatára létrejött szerződés, amelynek részét képezi a jelen ÁSZF is, amelyben foglaltakat a Végfelhasználó magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

10. Adatbázis: a Szoftverbe beépített, adatbázis és adatbázis szerkezet kialakítását lehetővé tevő alkalmazással a Végfelhasználó által létrehozott adatbázis, amelynek adatbázis szerkezetét a Végfelhasználó alakítja ki és az Adatbázisban lévő adatokat, információkat a Végfelhasználó viszi be az Adatbázisba.

AZ ÁSZF ÉS AZ EGYEDI SZERZŐDÉSEK VISZONYA

11. A Szoftver és azok valamennyi verziójának felhasználására és az Egyedi Végfelhasználói Szerződésekre a jelen ÁSZF vonatkozik, amelyet a Végfelhasználó az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben elfogadott.

12. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés egymástól eltér, akkor az egyedi szerződésben foglaltak alkalmazandók. Ha valamely kérdésről az Egyedi Végfelhasználói Szerződés nem rendelkezik, vagy ha az ÁSZF-től az Egyedi Végfelhasználói Szerződés kifejezetten nem tér el, a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, JOGSZAVATOSSÁG

13. A Szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Forgalmazó rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

14. A Szoftver bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Forgalmazó engedélye nélkül tilos.

15. A Szoftver a Végfelhasználói Felhasználási Engedély esetében is a Forgalmazó kizárólagos tulajdonában marad, azon a Végfelhasználó nem szerez tulajdonjogot. Ha a Végfelhasználó a Szoftverhez más, akár a Végfelhasználó által létrehozott, akár idegen adatbázist kapcsol, vagy a Szoftverben Adatbázist hoz létre, vagy a Szoftverbe adatot integrál, illetve visz be, ezen hozzákapcsolt adatbázisok, a Szoftverben lévő Adatbázisok és adatok felhasználására a Forgalmazó nem válik jogosulttá, azok továbbra is a Végfelhasználó tulajdonában és jogosultsági körében maradnak.

A Végfelhasználó feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Forgalmazóval szemben azért, hogy az általa a Szoftverhez kapcsolt adatbázisok, a Szoftverben létrehozott Adatbázisok és a Szoftverbe bevitt adatok tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú vagy egyéb joga vagy igénye nem áll fenn ezen hozzákapcsolt adatbázisokkal, Szoftverben létrehozott Adatbázisokkal és az ezen adatbázisokba bevitt adatokkal kapcsolatban, amely a Forgalmazó jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

A fenti helytállás-vállalásnak megfelelően a Végfelhasználó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben az általa a Szoftverhez kapcsolt adatbázisokkal, a Szoftverben létrehozott Adatbázisokkal és a Szoftverbe bevitt adatokkal kapcsolatosan bármely harmadik személy vagy szervezet a Forgalmazóval vagy bármely más jogszerzővel szemben szerzői jogi alapon vagy másként igényt támaszt, úgy az ilyen igényt közvetlenül a Forgalmazó helyett rendezi, a tartozást átvállalja.

A Végfelhasználó szavatolja továbbá, hogy az általa a Szoftverhez kapcsolt adatbázisok, a Szoftverben kialakított Adatbázisok és a Szoftverbe bevitt adatok nem károsítják a Szoftvert. Amennyiben a Szoftverben az így a Végfelhasználó által hozzákapcsolt adatbázisok vagy bevitt adatok következtében kár keletkezik, a Végfelhasználó köteles a Forgalmazót ebből eredően ért kárt teljes egészében megtéríteni.

16. A Szoftver, valamint a Szoftverhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Forgalmazó kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Forgalmazó kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Szoftver elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

17. A Végfelhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Forgalmazó szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Szoftverrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

18. A Forgalmazó tulajdonát képezi és a Forgalmazó kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Szoftver bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Szoftverből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb Szoftver verzió vagy eredmény, ideértve a Szoftver bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

19. A Végfelhasználó vállalja, hogy a Szoftverből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

20. Forgalmazó feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Végfelhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Szoftver tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett – kivéve a jelen ÁSZF 23. pontjában megjelölt, a Szoftver által alkalmazott nyílt forráskódú szoftvereket -, a Szoftver önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Végfelhasználó jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

21. A fenti helytállás-vállalásának megfelelően a Forgalmazó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződés szerint rendelkezésre bocsátott Szoftver bármilyen, a jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerint engedélyezett felhasználásával kapcsolatosan bármely harmadik személy vagy szervezet akár a Végfelhasználóval, akár bármely más jogszerzővel szemben szerzői jogi alapon igényt támaszt, úgy az ilyen igényt közvetlenül a Végfelhasználó helyett rendezi, a tartozást átvállalja.

22. Amennyiben a harmadik fél, aki a Végfelhasználóval szemben a 21. pontban meghatározott szerzői jogi követelést támasztja, esetleges igényét peres úton érvényesíti, akkor a Forgalmazó vállalja, hogy a perbe félként belép, a tartozást átvállalja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Végfelhasználót a perből elbocsássák.

23. A Forgalmazó kijelenti, hogy a Szoftver nyílt forráskódú szoftvereket is használ működése során, amelyek felhasználására a Forgalmazó a nyílt forráskódú szoftverek felhasználási feltételei alapján jogosult. A Forgalmazó tájékoztatja a Végfelhasználókat, hogy a Szoftver által használt nyílt forráskódú szoftverekre a Postgresql License, a GNU General Public License (GPL) 2.0, az Apache License 2.0, a Lesser GPL v2.1., Lesser GPL v3.0., Creative Commons Attribution Share Alike 2.0 (CC BY SA 2.0) és az Open Database License 1.0 felhasználási engedélyek (licenszek) vonatkoznak, a Szoftver által használt nyílt forráskódú szoftverek felhasználására nem a jelen ÁSZF és nem az Egyedi Végfelhasználói Szerződés, hanem ezen nyílt forráskódú szoftverek saját, fent említett felhasználási feltételei vonatkoznak és alkalmazandóak. A Forgalmazó ezen nyílt forráskódú szoftverek tekintetében azok nyílt forráskódú jellege miatt nem vállal semmilyen jogszavatosságot, és ezen nyílt forráskódú szoftverek tekintetében a Forgalmazót semmilyen, sem kártérítési, sem egyéb felelősség nem terheli.

A VÉGFELHASZNÁLÓI FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY TERJEDELME

24. Az Egyedi Végfelhasználási Szerződésben meghatározott díj megfizetésével a Végfelhasználó a Szoftver alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott időre szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a) a Szoftver futtatása, működtetése,
b) a Szoftver képernyőn való megjelenítése,
c) a Szoftverről egy példányban biztonsági másolat készítése,
d) a Szoftverben Adatbázis létrehozása, a Szoftver összekapcsolása más adatbázisokkal, az Adatbázisba adatok integrálása, bevitele.

A Végfelhasználói Felhasználási Engedély kiterjed a Szoftver használatára, továbbá a Licencdíj és a Support Díj, Egyedi Szoftver esetében az Egyedi Fejlesztési Díj megfizetése feltételével a Support Szolgáltatás nyújtása során kijavított, módosított, frissített Szoftver felhasználására, Egyedi Szoftver esetében pedig az Upgrade Szolgáltatás nyújtása során módosított Egyedi Szoftver felhasználására is.

25. A Végfelhasználó nem jogosult a Szoftver átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Szoftver bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Szoftver 24. pont c) alpontját meghaladó mértékű semmilyen többszörözésére és a 24. pontot meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Végfelhasználó nem jogosult a Szoftver nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve a harmadik személlyel lefordíttatni. Végfelhasználó nem jogosult továbbá a Forgalmazó hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Szoftvert felhasználni.

A Végfelhasználó a Szoftverről egy példányban biztonsági másolatot készíthet. Végfelhasználó a Szoftverről készült biztonsági másolatot köteles biztonságos, zárt helyen tárolni és biztosítani, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá. Végfelhasználó ezen rendelkezések megsértéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik Forgalmazó felé.

26. A Végfelhasználó a Szoftvert az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott számú, a Végfelhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. Ha az Egyedi Végfelhasználói Szerződés ezt nem határozza meg, akkor a Végfelhasználó egyidejűleg egy eszközön jogosult a Szoftvert használni. A Szoftver karbantartását kizárólag a Forgalmazó által kijelölt, vagy a Forgalmazó által előzetesen írásban elfogadott személy végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Forgalmazó felelőssége a Szoftverben vagy a Végfelhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

27. Az Alap Szoftver esetében a Végfelhasználó mindig csak az Alap Szoftver legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Végfelhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Végfelhasználó már nem jogosult.

28. Egyedi Szoftver esetében a Végfelhasználó az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott Szoftver verzió használatára jogosult, ha az Egyedi Végfelhasználói Szerződés e tekintetben külön nem rendelkezik, akkor a Végfelhasználó a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Végfelhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Végfelhasználó akkor jogosult, ha a Support Szolgáltatást már nem veszi igénybe, vagy ha a Support Szolgáltatás díját a Végfelhasználó nem fizette meg.

29. A Végfelhasználó nem jogosult arra, hogy a Szoftvert vagy azok bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és az Egyedi Végfelhasználói Szerződésből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

30. A Végfelhasználó jogutódja (ideértve a Végfelhasználóval egyesülő vagy a Végfelhasználót beolvasztó vállalkozásokat is) az Egyedi Végfelhasználói Szerződés és az ez alapján megszerzett felhasználási engedély (licensz) tekintetében a Végfelhasználó jogutódjának tekintendő és a Szoftver felhasználására a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben foglaltakkal azonos feltételekkel jogosult a Forgalmazó külön írásbeli hozzájárulása nélkül. Végfelhasználó azonban köteles a jogutódlásról a Forgalmazót előzetesen írásban értesíteni.

31. A Szoftver forráskódja nem kerül átadásra Végfelhasználónak, az a Forgalmazó kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

32. A Végfelhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Végfelhasználó nem jogosult a Szoftver vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Szoftver a Végfelhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

33. A Végfelhasználó nem jogosult arra, hogy a Szoftver forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Szoftver működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

34. A Végfelhasználó nem jogosult a Szoftver, vagy azok bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni, továbbá köteles a Szoftvert vagy annak bármely részét biztonságos helyen őrizni.

35. A Végfelhasználó a Szoftvert csak belső intézményi és saját üzleti tevékenysége körében, magánszemély Végfelhasználó esetében csak saját személyes tevékenysége körében használhatja. A Végfelhasználói Felhasználási Engedély a Végfelhasználó saját működési, tevékenységi körén belüli – belső – felhasználásra terjed ki, kizárólag azokon az eszközökön, amelyekre a Szoftver az Egyedi Végfelhasználói Szerződések alapján telepítésre került, illetve amelyen a Végfelhasználó jogosult a Szoftvert használni.

A Szoftvert csak és kizárólag a Végfelhasználó munkavállalói használhatják, a Végfelhasználó nem jogosult a Szoftver használatát harmadik személyeknek lehetővé tenni, továbbá harmadik személyek részére a Szoftverhez, vagy annak használatához hozzáférést engedni. A Végfelhasználó a Szoftvert továbbá nem adhatja bérbe, haszonkölcsönbe és nem bocsáthatja rendelkezésre időben megosztott felhasználásra sem.

36. A Végfelhasználó vállalja továbbá, hogy nem került kialakításra olyan rendszer és a jövőben sem alakít ki olyan rendszert, amely alapján a Szoftverrel azonos vagy hasonló funkciók láthatók el, valamint a Szoftverrel kapcsolatosan a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem kerül semmilyen bejelentés megtételre vagy kérelem benyújtásra sem a Végfelhasználó, sem a vele bármilyen kapcsolatban álló harmadik személy által (beleértve a munkavállalókat, meghatalmazottakat, megbízottakat is).

37. A Végfelhasználó jogosult az általa létrehozott Adatbázisok bármely, bármilyen, akár jelentős, akár jelentéktelen mértékű tartalmának vagy bármely tartalmi elemének egyszeri, többszöri vagy ismételt kimásolására, azaz többszörözésére, valamint újrahasznosítására, azaz a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére az adatbázis példányainak vagy a benne lévő adatoknak a terjesztésével vagy internetes vagy egyéb on-line lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésével.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

38. Helyszíni Telepítés és/vagy Egyedi Szoftver esetén a Szoftver Végfelhasználónál történő telepítését kizárólagosan a Forgalmazó, illetve a Forgalmazó által ezzel megbízott személy végzi. A Szoftver Végfelhasználó eszközeire történő telepítéséről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a telepítés megfelelő megtörténtét a jegyzőkönyvön a Felek aláírásukkal igazolják. A Forgalmazó a Szoftver tekintetében csak a Szoftver fenti telepítési jegyzőkönyvében rögzített beállításnak megfelelő működéséért vállalnak szavatosságot, a Szoftvert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítják a Végfelhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Végfelhasználót terheli.

A Végfelhasználó a fenti beállításokon sem maga, sem harmadik személy igénybe vételével nem módosíthat a Forgalmazó hozzájárulása nélkül, amely hozzájárulásnak tartalmaznia kell a beállítások megfelelő módosítására vonatkozó utasítást is. Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó hozzájárulása nélküli, illetve a Forgalmazó utasításának nem megfelelő beállítás módosítás esetén a Forgalmazó a Szoftver megfelelő és rendeltetésszerű működéséért nem tartozik felelősséggel és szavatossággal.

Egyedi Szoftver esetében a telepítési jegyzőkönyv aláírásával a Végfelhasználó elismeri, hogy az Egyedi Szoftver megfelel az Egyedi Szoftverre vonatkozóan a Forgalmazónak adott specifikációnak, és elfogadja, hogy az Egyedi Szoftverre vonatkozó egyéb, bármilyen más követelményeket csak az Egyedi Végfelhasználói Szerződés módosításával, a Forgalmazónak fizetendő külön díj ellenében támaszthat.

A Végfelhasználó köteles a Szoftver telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

39. A Forgalmazó kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Forgalmazó jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Forgalmazó nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Végfelhasználó vagy harmadik személy a Szoftvert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Végfelhasználó vagy harmadik személy a Szoftver használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

40. A Szoftver hibás működése esetén a Végfelhasználó a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Forgalmazó a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Végfelhasználó választása szerint jogosult árleszállítást kérni vagy elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Forgalmazótól. Amennyiben a Végfelhasználó nem áll el a szerződéstől, és a Forgalmazó írásban jelezte, hogy a hibát nem javítja ki, vagy a Forgalmazó nem végezte el határidőben a hiba kijavítását, akkor a Végfelhasználó a hibát a Forgalmazó költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, de a kijavítás költsége nem haladhatja meg a Szoftver Végfelhasználó által történő használatáért fizetett éves díjat. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

41. A Végfelhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Forgalmazóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Forgalmazó útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Forgalmazóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Végfelhasználó köteles a hibabejelentés során a Forgalmazó által kért minden információt a Forgalmazóval közölni. Az értesítés késedelméből eredő következményekért a Forgalmazó a felelősséget kizárja.

42. A Végfelhasználó köteles a Szoftver használata során különös gondossággal eljárni. A hibabejelentést követően a Végfelhasználó a hiba elhárításáig köteles a Forgalmazó utasításait betartani azzal, hogy az ettől történő eltéréssel okozott többletköltségeket a Forgalmazó jogosult a Végfelhasználóval szemben érvényesíteni.

43. A Végfelhasználó köteles az eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Forgalmazó a Végfelhasználó Szoftvert is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, kivéve, ha ilyen kárt közvetlenül okoz távoli, vagy a telephelyen végzett beavatkozása, munkavégzése során (Pl.: más fájlok, adatbázisok törlése, módosítása, vagy felülírása.). Ezért Végfelhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

44. A Forgalmazó a Szoftver szerződés szerinti működését csak jogtiszta és vírusmentes környezetben szavatolja. A Forgalmazó kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Forgalmazó nem tartozik felelősséggel a Végfelhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Végfelhasználó által a Szoftverhez kapcsolt adatbázisokból, a Szoftverben a Végfelhasználó által létrehozott Adatbázisokból, a Szoftverbe, illetve az Adatbázisokba a Végfelhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Forgalmazó nem tartozik felelősséggel a Szoftverben, és a Szoftverben a Végfelhasználó által létrehozott, vagy a Szoftverhez kapcsolt Adatbázisokban szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Végfelhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Forgalmazó nem felelős a Szoftverrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Forgalmazó nem felelős semmiféle vírusért vagy a Szoftver elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Szoftvernek és egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Végfelhasználó a Szoftver használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

45. A Forgalmazó nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF vagy az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Forgalmazó hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Forgalmazó, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Amennyiben a Végfelhasználót a szerződés alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Forgalmazó felelős, úgy a Végfelhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Forgalmazóval szemben. A Forgalmazó a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Végfelhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Forgalmazónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a Ptk. 314.§ (1) bekezdésében felsorolt szerződésszegési esetekben. A felek egyezően megállapítják, hogy a 6. pontban meghatározott díjakban történő megállapodás során, a Ptk. 314. § (2) bekezdése rendelkezésének megfelelően, a jelen pontban írt felelősségkorlátozó rendelkezésre tekintettel voltak. A jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás nem vonatkozik a jelen szerződés titoktartásra és a jogszavatosságra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése esetén a vétlen félnek okozott kár megtérítésére.

46. Felek megállapodnak, hogy Végfelhasználót terheli minden olyan üzleti veszteség, bevétel csökkenés vagy bevétel kiesés, amely a Végfelhasználónak a Szoftver rendeltetésszerű és szerződés szerinti hibamentes működésével végzett üzleti tevékenysége során a Végfelhasználónál bekövetkezik.

ELLENŐRZÉS VÉGFELHASZNÁLÓI FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY ESETÉN

47. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó jogosult a Szoftver használatát ellenőrizni, és köteles a Forgalmazónak erre előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben, azaz munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehetőséget biztosítani, illetve a Forgalmazó kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Szoftver példányokról információt nyújtani.

48. Amennyiben a Végfelhasználó jogosulatlan Szoftver használatról szerez tudomást, vagy amennyiben a Szoftver példányok – ide értve a Szoftver dokumentációt is – kikerülnének birtokából, vagy azokhoz illetéktelen személyek hozzáférnének, köteles erről a Forgalmazót haladéktalanul értesíteni.

49. Amennyiben a Végfelhasználó a 47-48. pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Forgalmazó jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

SUPPORT SZOLGÁLTATÁS

50. A Forgalmazó a Szoftverhez Support szolgáltatást nyújt a Végfelhasználó részére az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés alkalmazásában Support szolgáltatásnak minősülnek a Szoftver folyamatos és hibamentes működésének biztosítása érdekében a Forgalmazó által nyújtott alábbi szolgáltatások:

a) valós idejű, telefonos HOT LINE hibabejelentés munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között,
b) nem valós idejű, TÁVOLI ELÉRÉSsel (internet kapcsolat, vagy egyéb, a távoli elérést lehetővé tevő kapcsolat útján történő) történő hibafelderítés és hibaelhárítás;
c) SZEMÉLYES TÁMOGATÁS, igény esetén kiszállással és helyszíni hibaelhárítással, heti 5×8 órás rendelkezésre állással és 48 órán belüli kiszállási idővel;
d) OKTATÁSI szolgáltatás biztosítása;
e) FRISSÍTÉSI szolgáltatás nyújtása.

Végfelhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az 50. pontban meghatározott Support szolgáltatás során, beleértve a Frissítési szolgáltatást és az 50. pont a) – e) pontjában foglalt valamennyi szolgáltatást is, a Forgalmazó távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremt a Végfelhasználó Szoftvert használó és futtató eszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülnek átvitelre a Végfelhasználó eszközeiből és hálózatából a Végfelhasználói eszközök azonosítása céljából. Végfelhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

Forgalmazó vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a Support szolgáltatás nyújtása során és csak a Support szolgáltatás nyújtására használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

HOT LINE HIBAELHÁRÍTÁS

51. Forgalmazó a Hot Line hibaelhárítás keretében folyamatos, valós idejű készenléti szolgáltatást biztosít (hibaelhárítással kapcsolatos konzultáció, telefonon történő hibaelhárítás) munkanapokon 9:00-tól 16:00 óráig.

TÁVOLI ELÉRÉSSEL TÖRTÉNŐ HIBAELHÁRÍTÁS

52. Forgalmazó ezen szolgáltatás keretében on-line, távoli elérést biztosító rendszerben nyújt hiba felderítési és hibaelhárítási szolgáltatást. Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatás nem valós idejű, vagyis a Forgalmazó a hibaelhárítást a Végfelhasználó által megfelelő formátumban megküldött e-mail üzenetben vagy a Forgalmazó által megjelölt webes felületen történő hibabejelentésnek a rendszerben történő regisztrációjától számított 2 munkanapon belül kezdi meg. Forgalmazó a szakembertől elvárható gondossággal köteles a hibát a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatt megszüntetni. Egyedi Szoftver, továbbá Helyszíni telepítés esetében, ha a probléma távoli eléréssel történő hibaelhárítás útján nem hárítható el, akkor a Forgalmazó a Végfelhasználó kifejezett kérésére szakemberei személyes közreműködésével a helyszínen folytatja a hiba elhárítását.

SZEMÉLYES KISZÁLLÁSSAL TÖRTÉNŐ HIBAELHÁRÍTÁS

53. Egyedi Szoftver, továbbá Helyszíni telepítés esetében a Forgalmazó Végfelhasználó hibabejelentése és erre irányuló kifejezett kérése esetén, illetve, ha a Szoftverrel kapcsolatos hiba vagy felmerült probléma az 51. és a 52. pontban meghatározott Hot Line vagy Távoli eléréssel történő hibaelhárítás során nem oldható meg és nem küszöbölhető ki, a Forgalmazó szakemberei munkanapokon 9:00 és 16:00 között, a Végfelhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen végzik el a hibaelhárítást. Forgalmazó Végfelhasználó hibabejelentésének kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását, ha a hiba a Szoftver rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy kizárja. A Szoftver rendeltetésszerű működését és lényeges funkcióinak üzemelését nem befolyásoló hiba bejelentése esetén a Forgalmazó a hiba elhárítását a bejelentés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül kezdi meg.

A Végfelhasználó személyes kiszállással történő hibaelhárítás és a Szoftver használat jogosságának ellenőrzése esetén köteles térítésmentesen a Forgalmazó képviseletében kiszálló szakembereknek legalább egy személygépjármű számára elegendő parkolóhelyet biztosítani, és köteles biztosítani ezen szakemberek és a javításhoz szükséges eszközeik, berendezéseik számára a helyszínre történő akadálymentes bejutást. A Forgalmazó helyszíni hibaelhárításra, illetve ellenőrzésre kiszálló szakemberei kötelesek a Végfelhasználó belépésre vonatkozó biztonsági és egyéb szabályait betartani.

A helyszínre történő kiszállás költségeit a Végfelhasználó köteles a Forgalmazónak megtéríteni az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben foglaltak szerint.

OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁS

54. A Forgalmazó Végfelhasználó külön kérése esetén köteles a Szoftver üzembe helyezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges teljes körű oktatást Végfelhasználónak legfeljebb 2×2 óra időtartamban megtartani.

55. Végfelhasználó kifejezett kérése esetén Forgalmazó az 54. pont szerinti oktatáson felül munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a Végfelhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban oktatást biztosít a Szoftverrel, annak működésével kapcsolatban Végfelhasználó részére. Felek rögzítik, hogy Forgalmazó ezen 55. pont szerinti oktatási szolgáltatását külön díj ellenében nyújtja.

A HIBAELHÁRÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI

56. Forgalmazó minden kiszállásról, hibakeresésről, telepítésről munkalapot vezet, amelyből ki kell tűnnie a Végfelhasználó hibabejelentése időpontjának, és annak, hogy Forgalmazó a hiba bejelentésétől számított milyen időtartamon belül milyen, a jelen szerződés hatálya alá eső tevékenységeket végzett, és a javítás eredménnyel járt-e.

57. Végfelhasználó köteles a Szoftverben keletkezett hibát haladéktalanul bejelenteni Forgalmazó kapcsolattartásra meghatározott képviselői valamelyikének, a jelen ÁSZF-ben megadott telefon-, telefaxszámon, vagy E-mail címen:

Forgalmazó kapcsolattartójának adatai:
név: Szálka Tamás
telefon: +36 70 933 90 50
fax: +36 1 422 10 61
e-mail cím: info@fleximap.hu

58. Végfelhasználó köteles Forgalmazó számára a karbantartási tevékenység végzéséhez (hibakeresés, hiba-behatárolás, beüzemelés) szükséges dologi feltételeket biztosítani (pl. harmadik fél által szállított eszközök esetén jótállási dokumentációk).

59. Forgalmazó vállalja, hogy a Szoftver karbantartását kizárólag Forgalmazóval végezteti a jelen ÁSZF szerint. Ettől abban az esetben térhet el, ha a Forgalmazó a jelen szerződés szerint nem áll rendelkezésre, azaz a hiba szerződésszerű bejelentését nem veszi fel, vagy Végfelhasználó számítógépes rendszere működőképességét kizáró vagy jelentősen akadályozó hiba javítását nem kezdi meg szerződésszerűen.

FRISSÍTÉS (UPDATE)

60. Forgalmazó a Support szolgáltatás keretén belül a Szoftverrel kapcsolatosan frissítési (update) szolgáltatást nyújt. Frissítési (update) szolgáltatásnak minősül minden olyan, a Szoftver bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Szoftver naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott Szoftver rész, illetve Szoftver elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Szoftver környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: Android és egyéb operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

61. Forgalmazó az Update szolgáltatás keretében az Egyedi Végfelhasználói Szerződés hatálya alatt, amíg a Végfelhasználó a Support Szolgáltatás díját hiánytalanul megfizeti, a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátja a Szoftver mindenkor legújabb, frissített verzióját.

62. Forgalmazó a frissítési szolgáltatást saját döntési jogkörében meghatározott időközönként, módon és gyakorisággal nyújtja.

A SUPPORT SZOLGÁLTATÁS HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ESETEK

63. Nem tartozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerinti hibaelhárítási és Support kötelezettség körébe, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be:
a) elemi kár közvetlen károkozása,
b) a felhasználás alatt keletkezett töréskár,
c) rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás
d) Forgalmazó szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása
e) harmadik fél által elvégzett munka
f) a Szoftvert futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

UPGRADE SZOLGÁLTATÁS

64. Az Alap Szoftverek esetében a Support szolgáltatás nem terjed ki az Upgrade szolgáltatás nyújtására, vagyis a Szoftver egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező Szoftver funkció biztosítása (a továbbiakban: Upgrade Szolgáltatás).

65. Az Egyedi Szoftverek esetében a Support szolgáltatás kiterjed a 64. pontban meghatározott Upgrade Szolgáltatás nyújtására is az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Upgrade Szolgáltatás nyújtása során a Forgalmazó egyrészt a saját döntési jogkörében elhatározott, a Szoftver működését javító módosításokat, továbbá a Végfelhasználó által kért módosításokat végez a Szoftveren.

A SUPPORT SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HELYSZÍNEK

66. A Support szolgáltatás helyszíne a Végfelhasználó székhelye. A Végfelhasználó székhelyétől eltérő helyen való kiszállást igénylő munkálatok esetén Forgalmazó a piaci viszonyokkal összhangban lévő kiszállási díjat jogosult számlázni.

DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY ESETÉN

A LICENCDÍJ

67. A Végfelhasználó a jelen Szerződésben meghatározott Végfelhasználói Felhasználási Engedély ellenértékeként az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott mértékű Licencdíjat fizet Forgalmazónak. A Végfelhasználó a Licencdíjat havonta köteles a Forgalmazónak banki átutalás útján megfizetni. Amennyiben az Egyedi Végfelhasználói Szerződés a Licencdíj mértékét nem határozza meg, a Licencdíj havi mértéke:

30.000,- Ft + ÁFA/hó

68. Az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott Licencdíj összegét a Végfelhasználó a Végfelhasználói Felhasználási Engedéllyel arányosnak és megfelelőnek ismeri el.

69. A Végfelhasználói Felhasználási Engedély csak a Licencdíj hiánytalan megfizetése esetén illeti meg a Végfelhasználót.

70. Ha a Végfelhasználó a Licencdíjat az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg, úgy Végfelhasználó köteles Forgalmazónak a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot megfizetni.

A SUPPORT SZOLGÁLTATÁS DÍJA

71. A Support szolgáltatás ellenértékeként Végfelhasználó köteles Forgalmazónak havonta, minden hónap 10. napjáig az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott Support díjat banki átutalással megfizetni (a továbbiakban: Support Díj). Amennyiben az Egyedi Végfelhasználói Szerződés a Support Díj mértékét nem határozza meg, a Support Díj havi mértéke:

Alap Szoftver esetében: 10.000,- Ft + ÁFA/hó
Egyedi Szoftver esetében: 30.000,- Ft + ÁFA/hó

72. Felek rögzítik, hogy a Support Díj az Alap Szoftver esetében a jelen ÁSZF 50. pont a)-e) pontjában meghatározott szolgáltatások ellenértékét foglalja magában, míg Egyedi Szoftver esetében az ÁSZF 50. pont a)-e) pontjában foglalt szolgáltatásokat és a 64. pont szerinti Upgrade Szolgáltatás ellenértékét foglalja magában, és a Végfelhasználó kijelenti, hogy a Support Díj ezen szolgáltatásokkal arányos és megfelelő. Ha a Végfelhasználó a Support Díjat a 71. pontban és az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg, úgy Végfelhasználó köteles Forgalmazónak a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot megfizetni.

A DÍJAKRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

73. A Forgalmazó a Licencdíjat és a Support Díjat (együttesen a továbbiakban: Díj) havonta jogosult a Végfelhasználónak kiszámlázni a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. A Végfelhasználó a Forgalmazó számláját köteles a számla kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

74. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Végfelhasználó bármely Díj, beleértve a Licencdíjat és a Support Díjat is, megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy bármelyik Díj megfizetését elmulasztja, a Forgalmazó saját döntési jogkörében eljárva, a Végfelhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Végfelhasználónál a Szoftver használatát korlátozni vagy teljes egészében megszüntetni, letiltani.

75. Végfelhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy addig jogosult a Szoftver használatára, amíg a Díjat hiánytalanul megfizeti, a Díj megfizetésének elmulasztása a Végfelhasználó jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerinti felhasználási engedély esedékesség lejártának időpontjában történő megszűnését eredményezi.

Felek megállapodnak, hogy a Forgalmazó jogosult a Licencdíjat és a Support díjat évente egyszer, legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig egyoldalúan, a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel megemelni. Az áremelésről a Forgalmazó köteles a Végfelhasználót írásban értesíteni. Az így megemelt árat a Végfelhasználó az áremelésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő hónap 1. napjától köteles megfizetni.

EGYEDI FEJLESZTÉSI DÍJ

76. Egyedi Szoftver esetén a Végfelhasználó a Szoftver egyediesítéséért, Végfelhasználó egyedi igényeinek megfelelően történő módosításáért az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott fejlesztési díjat köteles a Forgalmazónak fizetni (a továbbiakban: Egyedi Fejlesztési Díj) az Egyedi Végfelhasználói Szerződésben meghatározott feltételekkel és módon.

77. A Végfelhasználó az Egyedi Fejlesztési Díjat a Forgalmazó erről szóló számlája kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles banki átutalással a Forgalmazónak megfizetni.

78. A Végfelhasználó az Egyedi Szoftver használatára csak az Egyedi Fejlesztési Díj hiánytalan megfizetését követően jogosult.

IDŐTARTAM, MEGSZŰNÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

79. Az Egyedi Végfelhasználói Szerződés az abban meghatározott időtartamra jön létre, és aláírásának napján lép hatályba. A Szerződés hatályától függetlenül a Szerződés titoktartásra, szerzői jogvédelemre vonatkozó rendelkezései a megszűnéstől függetlenül hatályban maradnak.

80. Az Egyedi Végfelhasználói Szerződés közös megegyezéssel írásban megszüntethető.

81. A jelen ÁSZF-et a Forgalmazó saját döntése és belátása szerint akkor jogosult egyoldalúan módosítani, beleértve a jelen ÁSZF-ben meghatározott Licencdíjat, Support Díjat, Egyedi Fejlesztési Díjat és egyéb díjat is, ha a módosítás indoka:

a) a Forgalmazó körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) jogszabályváltozás;
c) a Forgalmazó működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok;

A Forgalmazó az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a 2. pontban megjelölt honlapján jól látható helyen, a honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 30. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött Egyedi Végfelhasználói Szerződésre is alkalmazandó.

Az ÁSZF módosításáról a Forgalmazó a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal köteles a Végfelhasználókat az alábbi módok valamelyikén értesíteni:
- számlalevél mellékleteként;
- elektronikus úton, a Végfelhasználónak küldött e-mail levéllel;
- elektronikus hírközlés útján, a Forgalmazó 2. pont szerinti honlapján történő közzétételre utalással (például sms-ben, mms-ben vagy egyéb módon).

Amennyiben a Végfelhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 15 napon belül a Forgalmazónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Végfelhasználó az ÁSZF módosítást elfogadta.

Amennyiben a Végfelhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Végfelhasználó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést egy hónapos felmondási idővel írásban felmondani.

A Felek az Egyedi Végfelhasználói Szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Amennyiben a Végfelhasználó nem fogadja el a Forgalmazó Egyedi Végfelhasználói Szerződésre vonatkozó módosítási ajánlatát, úgy Forgalmazó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést egy hónapos felmondási idővel egyoldalúan írásban felmondani.

AZ EGYEDI VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

82. A Forgalmazó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Végfelhasználó súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Végfelhasználó részéről különösen a jelen ÁSZF 15., 17., 24-29., 32-35., 67. és 71. pontjában meghatározott rendelkezések megsértése. Végfelhasználó súlyos szerződésszegés esetén köteles a Forgalmazónak szerződésszegésenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint mértékű kötbért megfizetni.

83. A Forgalmazó és a Végfelhasználó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést egy hónapos felmondási idővel tértivevényes postai küldeményként postára adott írásbeli felmondással megszüntetni.

84. A Végfelhasználó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Forgalmazó súlyos szerződésszegése esetén. Forgalmazó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Forgalmazó a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségei teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, valamint, ha a jelen ÁSZF 20., és 21. pontjait megszegi.

85. Az Egyedi Végfelhasználói Szerződés megszűnésének időpontjában a jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerint a Szoftverre vonatkozóan a Végfelhasználónak biztosított minden jog megszűnik és a Végfelhasználó a Szoftver használatával köteles felhagyni, a Szoftver használatának megszüntetéséhez szükséges törléseket és egyéb eljárásokat köteles lefolytatni és a szükséges dokumentációt köteles Forgalmazónak átadni.

TITOKTARTÁS

86. Végfelhasználó köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott együttműködés során akár közvetlenül, akár közvetetten, bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt titokban tartani. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen a Szoftverrel kapcsolatos beszerzéssel, fejlesztéssel, információs Szoftverrel, eljárási módszerrel, szellemi tulajdonnal kapcsolatos információkra, a Szoftverrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési információkra, a Szoftverrel kapcsolatos árképzés technikájával és elveivel, fogyasztói körrel, könyveléssel, humánerőforrás managementtel, marketinggel, eladási és fogyasztási adatokkal és statisztikákkal, személyzettel, üzleti és műszaki tervekkel, stratégiával, üzleti Szoftverrel kapcsolatban, továbbá az Adatbázisok tartalmával, összeállításával, az Adatbázisban szereplő adatok megszerzésére irányuló technikákkal, eljárásokkal kapcsolatban bármelyik Fél tudomására jutott információkra (a továbbiakban: Információ).

87. Végfelhasználó nem készíthet másolatot az Információkról és a Szoftverről, továbbá nem készít kivonatot az Információkról, illetve az azokat tartalmazó dokumentumokról, sem az Információkat, sem a Szoftvert nem módosítja, semmilyen módon nem változtatja meg, nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hozzáférhetővé, és nem adja át, illetve nem közli semmilyen formában, semmilyen célból harmadik személlyel a Forgalmazó előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül.

88. Végfelhasználó köteles a Forgalmazót haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely Információ jogosulatlan felhasználásáról, közléséről vagy terjesztéséről, illetve arról szerez tudomást, hogy illetéktelen harmadik személy részére az Információt jogosulatlanul közölték. A Végfelhasználó köteles minden ésszerű módon együttműködni a jogosulatlan felhasználás és terjesztés megakadályozásában.

89. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Végfelhasználó Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóira, a Végfelhasználó által foglalkoztatott munkavállalókra, a Végfelhasználóval megbízási, vagy bármely más polgári jogi jogviszonyban álló személyekre, a Végfelhasználó vagy a Végfelhasználó tagjai, vezető tisztségviselői vagy ezek közeli hozzátartozója tagsági részesedésével működő gazdálkodó szervezetre és minden olyan gazdálkodó szervezetre, amellyel a Végfelhasználó megbízotti, vállalkozói vagy egyéb más polgári jogi jogviszonyt létesített.

90. A Végfelhasználót a jelen szerződés 86-89. pontja szerinti titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését, illetve megszüntetését követően is korlátlan mértékben és ideig terheli. A jelen ÁSZF 85-88. pontjai szerinti titoktartási kötelezettség a Végfelhasználót nem terheli azokban az esetekben és olyan mértékben, amikor és amilyen mértékben az Információ harmadik személlyel, különösen, de nem kizárólag hatósággal való közlését jogszabály teszi kötelezővé.

91. A Végfelhasználó a 86-89. pontban foglalt titoktartási kötelezettsége megsértése esetén 1.000.000,- forint, azaz Egymillió forint kötbért köteles fizetni a Forgalmazónak.

VERSENYKIZÁRÓ KLAUZULA

92. A Végfelhasználó az Egyedi Végfelhasználói Szerződés hatálya alatt, valamint ezen jogviszony megszűnésétől számított 5 évig a nem jogosult a Szoftverhez hasonló vagy azzal azonos funkciójú szoftvert készíteni vagy harmadik személlyel készíttetni és ilyen szoftvert harmadik személyre átruházni, ilyen szoftver felhasználását harmadik személynek engedélyezni, ilyen szoftvert bármilyen más módon hasznosítani, forgalmazni, hirdetni, reklámozni, értékesíteni – beleértve a bizományi és egyéb formájú értékesítést is -, forgalomba hozni, forgalomba hozatalra felkínálni, raktáron tartani, arra nézve ügynöki vagy képviseleti tevékenységet folytatni, ajánlatot adni és bármely egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni vagy erre ajánlatot tenni, ajánlatot elfogadni, szerződést kötni.

93. Végfelhasználót a 92. pontban meghatározott kötelezettség a Szoftverhez akár megjelenésében, akár funkciójában, vagy műszaki megoldásában vagy bármely más módon hasonló más termékek tekintetében terheli.

94. A Végfelhasználó köteles a Szoftverrel, vagy a Szoftverhez hasonló más termékkel kapcsolatban hozzá harmadik személytől a Szoftver vagy ahhoz hasonló szoftver fejlesztésére, kiépítésére beérkező megrendeléseket, megkereséseket haladéktalanul a Forgalmazónak továbbítani. A Végfelhasználó nem jogosult ezen megrendeléseket, érdeklődéseket, megkereséseket Forgalmazótól visszatartani és akár saját maga, akár vele bármilyen jogviszonyban lévő harmadik személy útján sem teljesíteni.

95. A jelen szerződés 92-94. pontjában meghatározott versenykizárási kötelezettség a Végfelhasználóval egyező módon terheli a Végfelhasználó tagjainak és vezető tisztségviselőinek Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóit, a Végfelhasználó által foglalkoztatott munkavállalókat, a Végfelhasználóval megbízási, vagy bármely más polgári jogi jogviszonyban álló személyeket, a Végfelhasználó tagsági részesedésével működő gazdálkodó szervezetet, illetve a Végfelhasználó tagjának vagy vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozói tagsági részesedésével működő, a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetet, és minden olyan gazdálkodó szervezetet, amellyel a Végfelhasználó megbízotti, vállalkozói vagy egyéb más polgári jogi jogviszonyt létesített.

96. Végfelhasználó köteles a Forgalmazónak 10.000.000 forint, azaz Tízmillió forint összegű kötbért megfizetni a 92-94. pontok szerinti versenykizárási rendelkezések megsértése esetén.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Személyes adatok kezelése

97. A Forgalmazó jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Szoftver Végfelhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a Végfelhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

98. Az adatok kezelője a Forgalmazó.

99. A Szoftver Végfelhasználók által történő használatát a Forgalmazó regisztrációhoz köti. A regisztrált Végfelhasználók jogosultak a Szoftvert használni. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

Természetes személy Végfelhasználó esetében:
- Végfelhasználó személyi igazolványban szereplő teljes neve
- Végfelhasználó anyja neve
- Végfelhasználó lakcímkártyán szereplő állandó lakcíme, ha a Végfelhasználó nem az állandó lakcímen tartózkodik tartósan, akkor a Végfelhasználó tartózkodási helye is
- Végfelhasználó e-mail címe
- Végfelhasználó Szoftver használatához szükséges egyéni jelszava.

Jogi személy vagy gazdasági társaság Végfelhasználó esetében:
- Jogi személy, illetve gazdasági társaság Végfelhasználó bejegyzett teljes neve
- Jogi személy, illetve gazdasági társaság Végfelhasználó bejegyzett székhelye
- Jogi személy, illetve gazdasági társaság Végfelhasználó nyilvántartási száma
- Végfelhasználó e-mail címe
- Végfelhasználó Szoftver használatához szükséges egyéni jelszava.

100. A regisztrációval a Végfelhasználók kifejezetten hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Végfelhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

101. A Szoftver használata során automatikusan rögzítésre kerül egyes esetekben – a Végfelhasználó online eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Végfelhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Forgalmazó ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

102. Az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a Szoftver működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

103. A regisztráció során a Forgalmazó kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Szoftver használatának és a Forgalmazó által a Szoftverrel kapcsolatban nyújtott Support és egyéb szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a Végfelhasználó azonosítása, a Forgalmazó és a Végfelhasználó közötti kommunikáció biztosítása, továbbá a Forgalmazó által nyújtott szolgáltatások ellenértékéről a Végfelhasználónak számla kiállítása és megküldése, továbbá a Végfelhasználónak a Forgalmazóval szemben a jelen ÁSZF és az Egyedi Végfelhasználói Szerződés szerint fennálló esetleges tartozásának behajtása. Ezen adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

104. A Végfelhasználó kérheti a regisztráció során megadott személyes adatok törlését. Ha a Végfelhasználó az Egyedi Végfelhasználói Szerződés hatálya alatt kéri a regisztráció során megadott személyes adatok törlését, akkor az Egyedi Végfelhasználói Szerződést a Forgalmazó jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Forgalmazó törölheti a Végfelhasználó regisztráció során megadott személyes adatait, ha a Végfelhasználóval kötött Egyedi Végfelhasználói Szerződés megszűnik, vagy ha a Forgalmazó a Szoftver használatát megtiltja.

105. A Végfelhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Forgalmazó munkatársai férhetnek hozzá.

106. Személyes adatokat a Forgalmazó harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik a jogszabályban előírt kötelező adattovábbításokra. A Forgalmazó az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

107. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Végfelhasználó kérésére a Forgalmazó reprodukálja, illetve módosítja azt.

108. A Forgalmazó a Végfelhasználók által a Szoftver használata során tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

109. A Végfelhasználó köteles a mindenkor érvényes személyi igazolványában és lakcímkártyájában feltüntetett nevét, lakcímét, anyja nevét megadni a regisztrációkor és köteles ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Forgalmazót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

110. Amennyiben a Forgalmazó tudomást szerez arról, hogy a Végfelhasználó a jelen ÁSZF-et, az Egyedi Végfelhasználói Szerződést, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szoftver használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Forgalmazó jogosult az Egyedi Végfelhasználói Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

111. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő tíz nappal előre közzéteszi honlapján.

Az Adatbázisban lévő adatok kezelése és védelme

112. A Forgalmazó a saját üzemeltetése alatt álló központi szerveren tárolja a Végfelhasználók által a Szoftverbe bevitt adatokat, továbbá a Szoftverhez kapcsolt Adatbázisba bevitt adatokat, és a Végfelhasználók által a Szoftverhez kapcsolódóan létrehozott Adatbázisba bevitt adatokat. A Forgalmazó ezen adatokat semmilyen célra nem jogosult a Végfelhasználó engedélye nélkül felhasználni, harmadik illetéktelen személyeknek kiadni, azokhoz illetéktelen harmadik személyeknek hozzáférést engedni.

113. A Forgalmazó ezen adatokat tárolja, és gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Végfelhasználó 112. pontban meghatározott, Adatbázisba bevitt adataihoz.

114. Amennyiben a Forgalmazó a Végfelhasználó 112. pontban meghatározott, Adatbázisba bevitt adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Végfelhasználót értesíteni. A Forgalmazó ezt követően köteles a Végfelhasználóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Végfelhasználónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

115. Amennyiben a Forgalmazó a 114. pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Forgalmazót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Végfelhasználót ért semmilyen kárért.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

116. Jelen megállapodás módosítása, kiegészítése és megszüntetése kizárólag írásban érvényes.

117. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

118. A jelen ÁSZF-re, valamint az Egyedi Végfelhasználói Szerződésre a Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

119. A Felek a jelen ÁSZF-fel, valamint az Egyedi Végfelhasználói Szerződéssel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

120. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

Budapest, 2013. március 19.

___________________________
FlexiSys Kft.
Forgalmazó

Comments are closed.